Seznam kvízových otázek podle kategoriíSeznam kategorií

Citáty a pořekadla (27)

Film (185)

Geografie ČR (53)

Historie (133)

Hudba (47)

Jazykové otázky (57)

Jídlo a vaření (27)

Logické myšlení (84)

Matematika (47)

Obecné znalosti (223)

Osobnosti (36)

Počítače a internet (74)

Sport (32)

Státy a města (67)

Umění (37)

Vědecké otázky (66)

Vynálezci a jejich vynálezy (26)

Zdravověda (45)

Zeměpisné otázky (101)

Zvířata a příroda (61)

Seznam kvízových otázek z kategorie Vědecké otázky

Vědecké kvízové otázky z různých oborů

Jste zvědaví na svět kolem sebe? Pak je tato kategorie pro vás ideální. Odpovídejte na otázky o různých vědních oborech, jako je fyzika, chemie, biologie, astronomie nebo psychologie. Zjistěte, jak fungují přírodní jevy, co se děje v lidském těle nebo v kosmu. Naučte se více o vědeckých teoriích, experimentech a objevech.


Která věda zkoumá planety?
Planetologie
Exobiologie
Astroarcheologie
Astrogeologie
věda zkoumající planety
disciplína, která zkoumá možnosti vývoje a existence života ve vesmíru
archeologické odvětví, které zkoumá astronomická zařízení
obor astronomie studující geologii na různých vesmírných tělesech
Jak se jmenuje nauka o líbání?
Posturologie
Somatologie
Filematologie
Lichenologie
psychologická disciplína zabývající se postoji a uspořádáním těla v prostoru
nauka o lidském těle
nauka o líbání
věda o lišejnících
Jak se jmenuje věda zabývající se měřením času a hodinářstvím?
Chronologie
Fenologie
Speleologie
Horologie
pomocná historická věda, jejímž předmětem je měření času a způsoby a prostředky k tomu užívané, stejně tak jako určování časového pořadí
nauka o časovém průběhu základních životních projevů
obor zabývající se výzkumem jeskyní
Horologie je věda, zabývající se měřením času a hodinářstvím. Termín pochází z řeckého ὡρολόγιον („nástroj na poznávání času“). Mezi zařízení, používaná k měření času, patří hodiny, hodinky, sluneční hodiny, vodní hodiny, časovač, chronograf, chronometr nebo atomové hodiny.
Jak se jmenuje věda zkoumající výkaly?
Odorologie
Sindefendologie
Penologie
Koprologie
kriminalistický obor, který se zabývá identifikací na základě pachu
nauka o sebeobraně
součást právní vědy zabývající se tresty
věda zkoumající výkaly
Jak se jmenuje pomocná historická věda zabývající se návrhem, historií a symbolikou vlajek, praporů a standart?
Heraldika
Vexilologie
Viktimologie
Herniologie
pomocná věda historická studující erby
věda zabývající se návrhem, historií a symbolikou vlajek, praporů a standart
odvětví kriminologie, které se zabývá oběťmi trestných činů
lékařský obor zabývající se kýlami
Která věda se zabývá slovní zásobou?
Argotologie
Etymologie
Derivologie
Frazeologie
věda se zabývá slovní zásobou
lingvistický obor studující původ slov
lingvistický obor zabývající se tvorbou slov
nauka o ustálených slovních spojeních
Která věda se zabývá dějinami umění?
Kunsthistorie
Zymologie
Versologie
Pedeutologie
vědní obor zabývající se dějinami výtvarného umění
chemický obor zkoumající kvašení
literární nauka, která zkoumá verše
nauka o pedagogických profesích
Jak se jmenuje nauka o snech?
Mammalogie
Kryologie
Hipologie
Oneirologie
nauka o savcích
nauka o kryosféře
nauka o koních
nauka o snech
Jak se jmenuje obor zkoumající přemnožování škůdců?
Rinologie
Ortoepie
Gradologie
Reologie
nosní lékařství
nauka o správné výslovnosti
obor zkoumající přemnožování škůdců
nauka o obecném deformačním chování látek
Jak se jmenuje lékařský obor, který se zabývá chorobami mužských reprodukčních orgánů?
Andrologie
Gynekologie
Organologie
Oologie
lékařský obor, zabývající se chorobami mužských reprodukčních orgánů
medicínský obor, který se zabývá ženskými pohlavními orgány
nauka o hudebních nástrojích; specificky též nauka o varhanách
věda, zabývající se studiem vajec
Co je to mutace?
Tvorba vlastností genotypu
Ničení nosičů genotypu
Náchylnost nákazy genotypu
Dědění vlastností genotypu
Co jsou fosílie?
Artefakty
Zkameněliny
Uhlí
Jantar
Která věda na O se věnuje léčbě očních nemocí?
Optilmologie
Optikologie
Oftalmologie
Oyemologie
Jak se jmenuje věda, která se zabývá léčbou zvířat?
Animotářství
Pediatrie
Veterinářství
Ani jedno z uvedených
Která věda se zabývá stavbou orgánů a organismů?
Anatomie
Pedagogie
Pefrologie
Ani jedna odpověď není správná
Kdo je „otcem medicíny“
Defreles
Aristoteles
Hipokrates
Sokrates
Která věda studuje zemětřesení?
Ani jedna odpověď není správná
Perkusiologie
Seizmologie
Shockologie
Jak se jmenuje věda o vzniku, zpracování, oběhu a správě informací?
Programování
Informatika
Metodologie
Administrace
Petrografie zkoumá ...
Petrolej
Horniny
Dřeviny
Vodní toky
Která věda se zabývá houbami?
Finguntogie
Plisologie
Mykologie
Houbologie
Co znamená zkratka "DNA"?
Deoxyribonukleová kyselina
Deoxyribonukleový acid
Dědičná nukleová kyselina
Dusík a kyslík
Kolik přibližně DNA sdílejí lidé a šimpanzi?
98 procent
50 procent
10 procent
80 procent
Který slavný britský fyzik napsal knihu "Stručná historie času"?
Richard Dawkins
Stephen Hawking
Neil deGrasse Tyson
Brian Cox
Jak se nazývá počet protonů nalezených v jádře atomu?
Elektronové číslo
Nukleonové číslo
Atomové číslo
Protonové číslo
Která etická přísaha lékařů je pojmenována po starořeckém lékaři?
Paracelsusova přísaha
Galénova přísaha
Hippokratova přísaha
Avicennova přísaha
Co znamenají písmena ve slově "laser"?
Lékařské zobrazování s elektronovými rentgeny
Lesklý a silný elektronový paprsek
Zesilovač světla pomocí vynucené emise záření
Lineární světelná emise v rozsahu
Který ze světových oceánů je nejhlubší?
Severní ledový oceán
Indický oceán
Tichý oceán
Atlantský oceán
Ve kterém roce došlo k prvním srážkám ve Velkém hadronovém urychlovači?
2010
2005
2008
2015
Velký hadronový urychlovač (Large Hadron Collider – LHC; doslovný překlad Velký hadronový srážeč) je největší urychlovač částic na světě
Jak se nazývá strach z tmy?
Nyktofobie
Nomofobie
Nekrofobie
Nocofobie
Co se měří pomocí Beaufortovy stupnice?
Množství deště
Sluneční záření
Síla větru
Průtok vody
Hlavní složka vody je
Kyslík
Oxid uhličitý
Vodík
Uhličitan sodný
Fáze paměti jsou:
zapamatování, uchování, vybavování
vybavování, zapamatování, vzpomínání
pamatování, retence, uchování
recepce, rekreakce, reprodukce
Základní typ učení se věcem od ostatních lidí se nazývá
sociální integrace
observační učení
socializační učení
embedding
Vyberte pravidé tvrzení:
Paměť je vrozená dispozice, kterou cvičením nemohu ovlivnit.
Nikdo si stejně nic nepamatuje, paměť je iluze.
Paměť lze trénovat, stejně jak např. svaly.
Všichni lidé mají stejně dobrou paměť.
Mezi činitele ovlivňující učení NEPATŘÍ:
inteligence
temperament
motivace
paměť
Zapamatujeme si 10 % toho, co se učíme tím že:
o tom diskutujeme
to učíme druhé
to slyšíme
to zažijeme
Jaký druh učení využívám, pokud se učím jezdit na kole?
Pojmové
Senzomotorické
Verbální
Sociální
V prvních 12 hodinách po učení zapomínáme obvykle:
80 % naučeného
v tuto dobu si zapamatujeme téměř 95 % naučeného
téměř vše
35 % naučeného
Nejefektivnější proces učení je:
přednáška
učení ostatních
praxe
čtení materiálů
Co z následujících nepatří mezi fyzikální jednotky teploty?
stupeň Kelvina
stupeň Beauforta
stupeň Rankina
stupeň Fahrenheita
° B, Bft – jednotka rychlosti větru Beaufortovy stupnice

Obsah můžete volně citovat či dále publikovat s uvedením zdroje.

Děkujeme za hlášení neaktuálností, nepřesností nebo chyb.